Noticias

El Leeds de Bielsa perdió y salió de la zona de ascenso a tres fechas del final en Inglaterra – 19/04/2019

                                             E l   L e e d s   U n i t e d ,   c o n d u c i d o   p o r   e l   a r g e n t i n o   M a r c e l o   B i e l s a ,   p e r d i ó   u n a   b u e n a   o p o r t u n i d a d   p a r a   a f i a n z a r s e   e n   l a   z o n a   d e …