wikileaks

Noticias

Arrestaron en Londres a Julian Assange, el creador de WikiLeaks – 11/04/2019

                                             C o n   u n a   l a r g a   b a r b a   b l a n c a ,   p á l i d o ,   d e s p r o l i j o   a l   p u n t o   d e   s e r   d e s i n f e c t a d o   a n t e s   d e   q u e   l o   v i e r a   u n   m é d i c o , …