volvera

Noticias

La dura sanción a Santiago Ascacibar por escupir a un rival: no volverá a jugar esta temporada – 16/04/2019

                                             L a   p a r t i c i p a c i ó n   d e   S a n t i a g o   A s c a c i b a r   e n   l a   a c t u a l   t e m p o r a d a   e s t á   t e r m i n a d a .   E l   e x   j u g a d o r   d e   E s t u d i a n t e s   d e   L a   P l a t a …