perdido

Noticias

La historia detrás de un tesoro perdido hace 100 años – 28/03/2019

                                             U n o s   o b r e r o s   l o   d e s c u b r i e r o n   p o r   a z a r .   T r a b a j a b a n   e n   u n a   a n t i g u a   m a n s i ó n ,   c u a n d o   d e t r á s   d e   u n a   p a r e d   d e   l a d r i l l o s ,   e n …