liverpool

Noticias

Liverpool no afloja en la tremenda pelea con el Manchester City – 21/04/2019

                                             E l   L i v e r p o o l   r e g r e s ó   a l   l i d e r a t o ,   q u e   e l   s á b a d o   h a b í a   c e d i d o   p r o v i s i o n a l m e n t e   a l   M a n c h e s t e r   C i t y ,   g r a c i a s   a   l a   v i c t o r i a   2 – 0 …

Noticias

Liverpool ganó y le arrebató nuevamente la punta a Manchester City – 05/04/2019

                                             T o d o   i n d i c a   q u e   s e r á   u n a   b a t a l l a   m a n o   a   m a n o   h a s t a   e l   c i e r r e   d e   l a   P r e m i e r   L e a g u e .   M i e n t r a s   t a n t o ,   L i v e r p o o l …