italiano

Noticias

Un escritor italiano afirmó que «Hitler le tendría miedo a Wanda Nara» – 29/03/2019

                                             D e s d e   h a c e   s e m a n a s   q u e   W a n d a   N a r a   e s   n o t i c i a   e n   l o s   m e d i o s   I t a l i a n o s .   L a   e s p o s a   y   r e p r e s e n t a n t e   d e   M a u r o   I c a r d i …