esclavas

Noticias

«Eramos las esclavas sexuales del FARC» – 29/03/2019

                                             P a r a   e l l a s   e s   l a   h o r a   d e   l a   v e r d a d .   L a   h o r a   d e   r e v e l a r ,   c o n t a r   y   d e n u n c i a r .   S o n   e x   g u e r r i l l e r a s   d e …