entrar

Noticias

Arrestan a un hombre que intentaba entrar con dos bidones de nafta a la catedral de Nueva York – 18/04/2019

                                             U n   h o m b r e   f u e   d e t e n i d o   c u a n d o   i n t e n t a b a   e n t r a r   c a r g a d o   c o n   d o s   b i d o n e s   d e   n a f t a   y   d o s   e n c e n d e d o r e s   e n   l a   c a t e d r a l   d e   S a n …