encubrir

Noticias

La Justicia condenó a la Iglesia chilena por encubrir abusos – 27/03/2019

                                             L a   C o r t e   d e   A p e l a c i o n e s   d e   S a n t i a g o   d e   C h i l e   c o n d e n ó   a y e r   a l   A r z o b i s p a d o   d e   S a n t i a g o   a   p a g a r   u n a   i n d e m n i z a c i ó n   p o r …