Noticias

Olivia Rodrigo, de Disney a la cima

<
i
m
g

s
r
c
=
»
h
t
t
p
s
:
/
/
i
m
a
g
e
s
.
c
l
a
r
i
n
.
c
o
m
/
2
0
2
1
/
0
5
/
2
2
/
B
i
p
T
c
h
_
r
e
_
6
0
0
x
3
3
8
_
_
1
.
j
p
g
»

/
>
<
b
r
>

L
a

c
a
n
t
a
n
t
e

d
e

1
8

a
ñ
o
s

O
l
i
v
i
a

R
o
d
r
i
g
o

p
u
b
l
i
c
ó

e
s
t
e

v
i
e
r
n
e
s

S
o
u
r
,

u
n

d
i
s
c
o

d
e
b
u
t

q
u
e

l
l
e
g
a

p
r
e
c
e
d
i
d
o

d
e
l

i
n
m
e
n
s
o

é
x
i
t
o

d
e

l
a

c
a
n
c
i
ó
n

D
r
i
v
e
r

s

L
i
c
e
n
s
e
,

q
u
e

e
n

a
p
e
n
a
s

c
i
n
c
o

m
e
s
e
s

s
u
p
e
r
ó

l
o
s

7
5
0

m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
o
n
e
s

e
n

S
p
o
t
i
f
y
.

D
e
s
d
e

q
u
e

e
l

t
e
m
a

r
o
m
p
i
e
r
a

r
é
c
o
r
d
s

e
n

t
o
d
a
s

l
a
s

p
l
a
t
a
f
o
r
m
a
s

d
e

s
t
r
e
a
m
i
n
g
,

e
l

a
s
c
e
n
s
o

a

l
a

f
a
m
a

d
e

R
o
d
r
i
g
o

c
o
n
t
i
n
ú
a

u
n

r
i
t
m
o

v
e
r
t
i
g
i
n
o
s
o

q
u
e

l
a

c
o
l
o
c
ó
 
a
l

n
i
v
e
l

d
e

f
e
n
ó
m
e
n
o
s

c
o
m
o

B
i
l
l
i
e

E
i
l
i
s
h

o

R
o
s
a
l
í
a
,

c
o
n

a
p
e
n
a
s

u
n

p
a
r

d
e

t
e
m
a
s

e
n

e
l

m
e
r
c
a
d
o
.
E
n

2
0
2
0
,

l
a

e
s
t
a
d
o
u
n
i
d
e
n
s
e

p
r
o
t
a
g
o
n
i
z
a
b
a

u
n
a

s
e
r
i
e

d
e

D
i
s
n
e
y

C
h
a
n
n
e
l
,
 
H
i
g
h

S
c
h
o
o
l

M
u
s
i
c
a
l
:

T
h
e

M
u
s
i
c
a
l
:

T
h
e

S
e
r
i
e
s
,

c
u
a
n
d
o

c
o
m
e
n
z
ó

a

p
u
b
l
i
c
a
r

e
n

s
u

p
e
r
f
i
l

d
e

I
n
s
t
a
g
r
a
m

v
i
d
e
o
s

e
n

l
o
s

q
u
e

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
b
a

s
u
s

p
r
o
p
i
a
s

c
o
m
p
o
s
i
c
i
o
n
e
s

a
l

p
i
a
n
o
.
U
n
a

d
e

e
l
l
a
s

l
l
a
m
ó

l
a

a
t
e
n
c
i
ó
n

l
o

s
u
f
i
c
i
e
n
t
e

c
o
m
o

p
a
r
a

q
u
e

e
l

s
e
l
l
o

I
n
t
e
r
s
c
o
p
e
,

q
u
e

h
a
c
e

d
i
e
z

a
ñ
o
s

c
a
t
a
p
u
l
t
ó

l
a

c
a
r
r
e
r
a

d
e

L
a
n
a

d
e
l

R
e
y

t
r
a
s

u
n

c
l
i
p

d
e

Y
o
u
t
u
b
e
,

d
e
c
i
d
i
e
r
a

p
r
o
m
o
c
i
o
n
a
r

e
l

c
o
r
t
e

d
e

m
a
n
e
r
a

c
o
m
e
r
c
i
a
l
.
L
a

p
r
e
g
u
n
t
a

d
e
l

m
i
l
l
ó
n

e
s
:

¿
N
a
c
e

u
n
a

n
u
e
v
a

M
i
l
e
y

C
y
r
u
s
?

C
o
n

u
n
a

l
e
t
r
a

r
e

s
i
m
p
l
e

s
o
b
r
e

u
n
a

r
u
p
t
u
r
a

a
m
o
r
o
s
a

e
n

l
o
s

b
a
r
r
i
o
s

r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
l
e
s

d
e

l
o
s

E
s
t
a
d
o
s

U
n
i
d
o
s
,
 
e
l

t
e
m
a

c
o
n
s
i
g
u
i
ó

m
á
s

d
e

2
1

m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
o
n
e
s

e
n

s
u
s

p
r
i
m
e
r
o
s

t
r
e
s

d
í
a
s
.
»
O
b
t
u
v
e

m
i

l
i
c
e
n
c
i
a

d
e

c
o
n
d
u
c
i
r

l
a

s
e
m
a
n
a

p
a
s
a
d
a

/

c
o
m
o

s
i
e
m
p
r
e

h
a
b
l
a
m
o
s

/

p
o
r
q
u
e

e
s
t
a
b
a
s

t
a
n

e
m
o
c
i
o
n
a
d
o

p
o
r

m
í

/

p
a
r
a

f
i
n
a
l
m
e
n
t
e

c
o
n
d
u
c
i
r

h
a
s
t
a

t
u

c
a
s
a

/

p
e
r
o

h
o
y

c
o
n
d
u
j
e

p
o
r

l
o
s

s
u
b
u
r
b
i
o
s

/

l
l
o
r
a
n
d
o

p
o
r
q
u
e

n
o

e
s
t
a
b
a
s

c
e
r
c
a
»
,

d
i
c
e

e
l

h
i
t

a
l

v
o
l
a
n
t
e
.
U
n

e
s
c
e
n
a
r
i
o

l
l
a
m
a
d
o

T
i
k

T
o
k
L
a

b
a
l
a
d
a

s
e

v
i
r
a
l
i
z
ó

e
n

l
a

p
l
a
t
a
f
o
r
m
a

T
i
k
T
o
k

y

p
o
s
i
c
i
o
n
ó

a

R
o
d
r
i
g
o

c
o
m
o

l
a

a
r
t
i
s
t
a

m
á
s

e
s
c
u
c
h
a
d
a

e
n

e
l

m
u
n
d
o

a
n
g
l
o
s
a
j
ó
n
,

p
o
r

d
e
l
a
n
t
e

d
e

J
u
s
t
i
n

B
i
e
b
e
r
,

A
r
i
a
n
a

G
r
a
n
d
e

y

T
h
e

W
e
e
k
e
n
d
.
»
P
o
c
a
s

p
e
r
s
o
n
a
s

e
n

l
a

T
i
e
r
r
a

p
u
e
d
e
n

s
a
b
e
r

c
ó
m
o

s
e

s
i
e
n
t
e

O
l
i
v
i
a

R
o
d
r
i
g
o

e
n

e
s
t
e

m
o
m
e
n
t
o
;

i
n
c
l
u
s
o

p
a
r
a

l
o
s

e
s
t
á
n
d
a
r
e
s

a
c
t
u
a
l
e
s

d
e

f
a
m
a

v
i
r
a
l
,

s
u

a
s
c
e
n
s
o

h
a

s
i
d
o

f
u
l
m
i
n
a
n
t
e
,

e
x
c
e
p
c
i
o
n
a
l
»
,

d
e
s
t
a
c
a

e
n

s
u

c
r
í
t
i
c
a

l
a

r
e
v
i
s
t
a

P
i
t
c
h
f
o
r
k
.
S
e

e
s
c
r
i
b
i
e
r
o
n

o
c
é
a
n
o
s

d
e

t
i
n
t
a

e
n

l
a

p
r
e
n
s
a

q
u
e

a
n
a
l
i
z
a
n

e
s
t
e

f
e
n
ó
m
e
n
o

q
u
e

s
o
r
p
r
e
n
d
i
ó

a

l
a

i
n
d
u
s
t
r
i
a

m
u
s
i
c
a
l
.

P
o
r

c
o
m
p
a
r
a
r
,

P
e
a
c
h
e
s
,

e
l

ú
l
t
i
m
o

s
i
m
p
l
e
 
d
e

u
n
a

e
s
t
r
e
l
l
a

c
o
n
s
o
l
i
d
a
d
a

c
o
m
o

J
u
s
t
i
n

B
i
e
b
e
r
,

s
u
m
a

4
0
0

m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
o
n
e
s

e
n

S
p
o
t
i
f
y
,

l
e
j
o
s

d
e

l
o
s

m
á
s

d
e

7
5
0

d
e

D
r
i
v
e
r

s

L
i
c
e
n
s
e
.
T
r
a
s

e
l

i
n
m
e
n
s
o

é
x
i
t
o
,

R
o
d
r
i
g
o

a
d
e
l
a
n
t
ó

q
u
e

e
s
t
a
b
a

p
r
e
p
a
r
a
n
d
o

s
u

d
i
s
c
o

d
e
b
u
t

c
o
n

e
l

o
b
j
e
t
i
v
o

d
e

d
e
m
o
s
t
r
a
r

q
u
e

s
a
b
í
a

e
s
c
r
i
b
i
r

»
c
a
n
c
i
o
n
e
s

q
u
e

v
a
n

m
á
s

a
l
l
á

d
e

l
a

b
a
l
a
d
a

d
e
 
p
i
a
n
o
»
.
L
o
s

1
1
 
t
e
m
a
s

q
u
e

c
o
m
p
o
n
e
n

S
o
u
r
 
s
o
n

u
n
a

a
m
a
l
g
a
m
a

d
e

g
é
n
e
r
o
s

y

r
i
t
m
o
s

c
o
n

u
n

d
e
n
o
m
i
n
a
d
o
r

c
o
m
ú
n
:

l
e
t
r
a
s

s
e
n
c
i
l
l
a
s

s
o
b
r
e

l
a

a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
i
a

y

e
l

d
e
s
a
m
o
r
.
»
E
s
t
o
y

t
a
n

h
a
r
t
o

d
e

l
o
s

d
i
e
c
i
s
i
e
t
e

/

¿
D
ó
n
d
e

e
s
t
á

m
i

m
a
l
d
i
t
o

s
u
e
ñ
o

a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
e
?

/

S
i

a
l
g
u
i
e
n

m
e

d
i
c
e

u
n
a

v
e
z

m
á
s


d
i
s
f
r
u
t
a

t
u

j
u
v
e
n
t
u
d

,

v
o
y

a

l
l
o
r
a
r
»
,

p
a
t
a
l
e
a

e
n

l
a

g
u
i
t
a
r
r
e
r
a

B
r
u
t
a
l
.
R
o
d
r
i
g
o

t
a
m
b
i
é
n

d
o
m
i
n
a

e
l

s
o
n
i
d
o

a
c
ú
s
t
i
c
o

e
n

E
n
o
u
g
h

F
o
r

Y
o
u
 
y

s
e

a
c
e
r
c
a

a
l

g
r
u
n
g
e

e
n

G
o
o
d

4

U
 
y

a

l
a

p
s
i
c
o
d
e
l
i
a

e
n

D
e
j
a

V
u
.

C
o
n

e
s
o
s

d
o
s

ú
l
t
i
m
o
s

t
e
m
a
s

s
e

t
r
a
n
s
f
o
r
m
ó

e
n

l
a

p
r
i
m
e
r
a

a
r
t
i
s
t
a

d
e

l
a

h
i
s
t
o
r
i
a

q
u
e

m
e
t
i
ó

t
o
d
o
s

s
u
s

s
e
n
c
i
l
l
o
s

d
e
b
u
t

e
n
t
r
e

l
a
s

1
0

c
a
n
c
i
o
n
e
s

m
á
s

e
s
c
u
c
h
a
d
a
s

d
e

l
a
s

l
i
s
t
a
s

e
s
t
a
d
o
u
n
i
d
e
n
s
e
s
.
E
l

d
i
a
r
i
o

L
o
s

A
n
g
e
l
e
s

T
i
m
e
s

c
o
n
s
i
d
e
r
a

q
u
e

S
o
u
r

e
s

»
e
l

d
i
s
c
o

p
o
p

m
á
s

c
o
n
s
c
i
e
n
t
e

d
e

l
o
s

ú
l
t
i
m
o
s

t
i
e
m
p
o
s
»

y

u
n
a

m
u
e
s
t
r
a

»
i
m
p
e
c
a
b
l
e
»

d
e

m
ú
s
i
c
a

p
a
r
a

l
a

g
e
n
e
r
a
c
i
ó
n

Z
,

l
o
s

n
a
c
i
d
o
s

a

p
a
r
t
i
r

d
e

1
9
9
6
.
T
a
m
b
i
é
n

h
a
y

q
u
i
e
n

d
i
c
e

q
u
e
 
e
l

d
i
s
c
o

d
e

O
l
i
v
i
a

R
o
d
r
i
g
o

e
s

c
o
m
o

e
s
c
u
c
h
a
r

e
l

a
u
d
i
o
l
i
b
r
o

d
e

u
n
a

»
p
u
b
e
r
t
a
»

l
l
o
r
a
n
d
o

p
o
r

s
u

p
r
i
m
e
r

n
o
v
i
o
.
R
o
l
l
i
n
g

S
t
o
n
e
,

p
o
r

s
u

p
a
r
t
e
,

d
e
s
t
a
c
a

l
a

i
n
f
l
u
e
n
c
i
a

d
e

T
a
y
l
o
r

S
w
i
f
t

e
n

l
a

c
o
m
p
o
s
i
c
i
ó
n
,

a

q
u
i
e
n

R
o
d
r
i
g
o

c
i
t
a

e
n

l
o
s

c
r
é
d
i
t
o
s

d
e
l

á
l
b
u
m
A

s
u
s

3
1

a
ñ
o
s
,

S
w
i
f
t

e
s

l
a

ú
n
i
c
a

c
a
n
t
a
n
t
e

q
u
e

g
a
n
ó

t
r
e
s

p
r
e
m
i
o
s

G
r
a
m
m
y

a
l

m
e
j
o
r

d
i
s
c
o

d
e
l

a
ñ
o
.

R
o
d
r
i
g
o
,

c
o
n

s
u

p
r
i
m
e
r

t
r
a
b
a
j
o

d
i
s
c
o
g
r
á
f
i
c
o
,

a
p
u
n
t
a

c
o
m
o

u
n
a

d
e

l
a
s

f
a
v
o
r
i
t
a
s

p
a
r
a

l
l
e
v
a
r
s
e

e
l

r
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o

a
l

m
e
j
o
r

d
e
b
u
t

e
n

l
o
s

p
r
ó
x
i
m
o
s

p
r
e
m
i
o
s
.

V
e
r
e
m
o
s
,

v
e
r
e
m
o
s
.
.
.
 
F
u
e
n
t
e

A
g
e
n
c
i
a

E
F
E
E
.
S
.

<
b
r
>

T
E
M
A
S

Q
U
E

A
P
A
R
E
C
E
N

E
N

E
S
T
A

N
O
T
A