Noticias

François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek, donará 100 millones de euros para reconstruir Notre Dame – 15/04/2019

 < i m g   s r c = " h t t p s : / / i m a g e s . c l a r i n . c o m / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 2 / r J j H m y g 2 W _ 6 0 0 x 3 3 8 . j p g "   / > < b r > 
                                         E l   m a g n a t e   f r a n c é s   F r a n ç o i s – H e n r i   P i n a u l t   y   s u   p a d r e   d o n a r á n   1 0 0   m i l l o n e s   d e   e u r o s   p a r a   l a   r e n o v a c i ó n   d e   l a   c a t e d r a l   d e   N o t r e   D a m e   d e   P a r í s ,   q u e   f u e   p a r c i a l m e n t e   a r r a s a d a   p o r   u n   i n c e n d i o   e s t e   l u n e s . 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
   » M i   p a d r e   ( F r a n ç o i s   P i n a u l t )   y   y o   h e m o s   d e c i d i d o   d e s b l o q u e a r   u n a   s u m a   d e   1 0 0   m i l l o n e s   d e   e u r o s   p a r a   p a r t i c i p a r   e n   l a   r e c o n s t r u c c i ó n   c o m p l e t a   d e   N o t r e   D a m e » ,   i n d i c ó   F r a n ç o i s – H e n r i   P i n a u l t ,   c u y a   f a m i l i a   p o s e e   u n   c o n g l o m e r a d o   d e   m a r c a s   d e   l u j o . 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
   » E s t a   t r a g e d i a   g o l p e ó   a   t o d o s   l o s   f r a n c e s e s   y   a   t o d o s   q u i e n e s   e s t á n   v i n c u l a d o s   a   l o s   v a l o r e s   e s p i r i t u a l e s .   F r e n t e   a   u n   d r a m a   c o m o   é s t e ,   t o d o   e l   m u n d o   d e s e a   v o l v e r   a   d a r   v i d a   a   e s t a   j o y a   d e   n u e s t r o   p a t r i m o n i o » ,   a ñ a d i ó   F r a n ç o i s – H e n r i   P i n a u l t ,   p r e s i d e n t e   d e l   h o l d i n g   f a m i l i a r   y   d e l   g r u p o   d e   l u j o   K e r i n g . 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
   F r a n ç o i s   P i n a u l t ,   d e   8 2   a ñ o s ,   f u e   e l   f u n d a d o r   d e l   i m p e r i o   K e r i n g   y   a c t u a l m e n t e   e s   l a   t e r c e r a   f o r t u n a   d e   F r a n c i a .   L a   e m p r e s a   s e   f u n d ó   e n   1 9 9 2   y   d e s d e   2 0 0 3   l a   d i r i g e   F r a n ç o i s – H e n r i   P i n a u l t . 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
 
         & n b s p ; 
         
                         
                                 & n b s p ;     |     & n b s p ; 
                                 
                                         & n b s p ; 
                                 
                                 
                         
                 
         
 
   F r a n ç o i s   P i n a u l t   s e   c o n v i r t i ó   e n   u n   i n f l u y e n t e   c o l e c c i o n i s t a   d e   a r t e   c o n t e m p o r á n e o   e n   e l   m u n d o ,   t r a s   h a b e r   s i d o   u n o   d e   l o s   e m p r e s a r i o s   m á s   p o d e r o s o s   d e l   p a í s .   F u e n t e :   A F P