Noticias

Anonymous amenaza: «Liberen a Julian Assange o lo pagarán» – 12/04/2019

 < i m g   s r c = " h t t p s : / / i m a g e s . c l a r i n . c o m / 2 0 1 9 / 0 4 / 1 1 / c H G b n w K F E _ 6 0 0 x 3 3 8 _ _ 1 . j p g "   / > < b r > 
                                         B a j o   l a   e x i g e n c i a   d e   » l i b e r e n   a   J u l i a n   A s s a n g e » ,   e l   m o v i m i e n t o   d e   a c t i v i s t a s   i n f o r m á t i c o s   A n o n y m o u s   p u b l i c ó   u n   m e n s a j e   » p a r a   e l   G o b i e r n o   d e   R e i n o   U n i d o   y   s u s   c o h o r t e s »   e n   e l   q u e   a d v i e r t e   s o b r e   u n a   » r e v o l u c i ó n   g e n e r a l i z a d a »   e n   c a m i n o   p r o v o c a d a   p o r   e l   a r r e s t o   d e l   f u n d a d o r   d e   W i k i L e a k s ,   q u i e n   f u e   d e t e n i d o   e l   j u e v e s   e n   L o n d r e s ,   t r a s   p e r m a n e c e r   a s i l a d o   s i e t e   a ñ o s   e n   l a   e m b a j a d a   d e   E c u a d o r . A n o n y m o u s   t a m b i é n   a m e n a z ó   c o n   o t r a s   a c c i o n e s   a   l o s   g o b i e r n o s   o c c i d e n t a l e s   q u e   » t r a b a j a n   p a r a   s i l e n c i a r »   a   l o s   q u e   r e v e l a n   » s u s   m á s   s u c i o s   s e c r e t o s » ,   s e g ú n   u n   v i d e o   q u e   e l   g r u p o   s u b i ó   a   Y o u t u b e . 
         & n b s p ; 
         
                         
                                 & n b s p ;     |     & n b s p ; 
                                 
                                         & n b s p ; 
                                 
                                 
                         
                 
         
 
 E s t a d o s   U n i d o s   b u s c a   l a   e x t r a d i c i ó n   d e   A s s a n g e ,   a c u s a d o   d e   p i r a t e a r   u n a   c o m p u t a d o r a   d e l   P e n t á g o n o   ( j u n t o   c o n   e l   e x   c a b o   d e l   e j é r c i t o   B r a d l e y   M a n n i n i g )   e n   2 0 1 0 ,   p a r a   a c c e d e r   a   m i l e s   d e   d o c u m e n t o s   s e c r e t o s   s o b r e   l a   g u e r r a   d e   A f g a n i s t á n   e   I r a k ,   y   o t r o   t a n t o   d e   c a b l e s   d i p l o m á t i c o s .   T o d o s   e s t o s   d o c u m e n t o s   r e v e l a b a n   a t r o c i d a d e s   a   m a n o s   d e l   e j é r c i t o   d e   E E . U U . ,   a s í   c o m o   m a t a n z a   d e   c i v i l e s   y   t o r t u r a s .   » D e s d e   l a   C I A   y   e l   p r e s i d e n t e   d e   E E . U U .   h a s t a   l o s   o f i c i a l e s   q u e   s a c a r o n   a   A s s a n g e   d e   l a   E m b a j a d a   ( d e   E c u a d o r )   p a r a   s u   a r r e s t o   s e   h a n   e x p u e s t o   a   s í   m i s m o s   c o m o   e n e m i g o s   d e l   p u e b l o   y   e s   h o r a   d e   q u e   A n o n y m o u s   a c t ú e   e n   c o n s e c u e n c i a » ,   s e ñ a l ó   e l   e n i g m á t i c o   g r u p o . 
         
                         & n b s p ; 
                                         
                                 
                                       
                                         
                                                         
                                         
                         
                                 
         
 
 
 E n   e l   v i d e o   s u b i d o   a   l a s   r e d e s ,   A n o n y m o u s   m e n c i o n a   q u e   e s a s   f u e r z a s   o c c i d e n t a l e s   h a n   a c t u a d o   e n   c o n t r a   d e   s u   p r o p i a   g e n t e   » s i n   t e m o r »   p o r q u e   c r e e n   q u e   s u s   p o s i c i o n e s   d e   p o d e r   l e s   o t o r g a r á n   » p r o t e c c i ó n   c o n t r a   l a s   c o n s e c u e n c i a s   k á r m i c a s   d e   l a   r e a l i d a d » .   S i n   e m b a r g o ,   e l   g r u p o   a s e g u r a   q u e   e s t o   e s t á   p o r   c a m b i a r . E l   v i d e o   d e   c a s i   4   m i n u t o s ,   A n o n y m o u s   e x p l i c a   c u á l e s   f u e r o n   l o s   s e c r e t o s   q u e   A s s a n g e   r e v e l ó   j u n t o   a   C h e l s e a   ( B r a d l e y )   M a n n i n g .     
         S e g u í   l e y e n d o 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                 
                                                                 
                                                 E l   f u n d a d o r   d e   W i k i l e a k s 
                                                 
                                                 
                                                         M u n d o 
                                                 
                                         
                                         
                                 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                 
                                                                 
                                         
                                 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                 
                                                                 
                                                 L a s   f i l t r a c i o n e s   d e   W i k i L e a k s 
                                                 
                                                 
                                                         M u n d o 
                                                 
                                         
                                         
                                 
                         
 Y   s o s t i e n e   q u e   » p e r s o n a s   i n f l u y e n t e s   q u e   r e p r e s e n t a n   a   l o s   g o b i e r n o s   d e   R e i n o   U n i d o ,   E E . U U .   y   E c u a d o r   h a n   f i r m a d o   e s t e   a t a q u e   s i n   p r e c e d e n t e s   c o n t r a   e l   p e r i o d i s m o » . » C a d a   u n a   d e   l a s   p e r s o n a s   p o d e r o s a s   q u e   h a y a n   f i r m a d o   e s t a   o r d e n   d e b e r í a   e s t a r   t e m b l a n d o   e n   s u s   b o t a s ,   p o r q u e   l a   f u e r z a   d e   I n t e r n e t   e s t á   a   p u n t o   d e   s e r   d e s a t a d a   s o b r e   e l l o s » ,   a g r e g a . L o s   a c t i v i s t a s   i n f o r m á t i c o s   a d e l a n t a r o n   q u e   l o s   g o l p e s   a   l a   l i b e r t a d   d e   p r e n s a   d e s a t a r á n   l u c h a s   » p a c í f i c a s »   e n   á m b i t o s   c o m o   e l   c i b e r e s p a c i o .   » C o n   e s t a s   a c c i o n e s ,   e s t á n   h a c i e n d o   q u e   e l   m u n d o   l i b r e   s e   a c e r q u e   a   u n a   r e v o l u c i ó n   g e n e r a l i z a d a ,   y   e s o   e s ,   h o n e s t a m e n t e ,   l o   q u e   s e   n e c e s i t a   p a r a   d e t e n e r   e s t o s   a v a n c e s   c o n s t a n t e s   c o n t r a   n u e s t r a   l i b e r t a d » .   A n o n y m o u s   c e l e b r a   q u e   g e n t e   a l r e d e d o r   d e l   m u n d o ,   c a p a z   d e   » v e r   m á s   a l l á   d e   l a   p r o p a g a n d a »   d e   E E . U U .   y   s u s   a l i a d o s ,   a p r e c i a   l a   l a b o r   d e l   f u n d a d o r   d e   W i k i L e a k s ,   p e r o   » d e s a f o r t u n a d a m e n t e »   l o s   c í r c u l o s   d e   p o d e r   n o   s i e n t e n   l o   m i s m o .   » P o r   e l l o ,   e s t a   e s   u n a   a d v e r t e n c i a   p a r a   e l   ‘ e s t a b l i s h m e n t ‘ :   ¡ L i b e r e n   a   A s s a n g e   o   l o   p a g a r á n ! » ,   s e n t e n c i a r o n . 
                                         
                                         
                                 
 
 

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *