Noticias

Polémica por un videoclip de Rammstein que recrea un campo de concentración nazi – 28/03/2019

<
i
m
g

s
r
c
=
»
h
t
t
p
s
:
/
/
i
m
a
g
e
s
.
c
l
a
r
i
n
.
c
o
m
/
2
0
1
9
/
0
3
/
2
8
/
3
f
n
P
x
A
1
X
B
_
6
0
0
x
3
3
8
_
_
1
.
j
p
g
»

/
>
<
b
r
>

D
i
e
z

a
ñ
o
s

d
e
s
p
u
é
s

d
e

s
u

h
a
s
t
a

a
h
o
r
a

ú
l
t
i
m
o

á
l
b
u
m
,

»
L
i
e
b
e

i
s
t

f
ü
r

a
l
l
e

d
a
»

(
2
0
0
9
)
,

R
a
m
m
s
t
e
i
n

r
e
g
r
e
s
ó

o
f
i
c
i
a
l
m
e
n
t
e

e
s
t
e

j
u
e
v
e
s

c
o
n


D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

,

p
r
i
m
e
r

a
v
a
n
c
e

d
e
l

q
u
e

s
e
r
á

s
u

s
é
p
t
i
m
o

d
i
s
c
o

d
e

e
s
t
u
d
i
o
.
E
n

e
l

d
í
a

d
e

s
u

e
s
t
r
e
n
o
,

e
s
t
e

s
i
n
g
l
e

y
a

c
a
u
s
ó

u
n
a

f
u
e
r
t
e

c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
i
a

e
n

A
l
e
m
a
n
i
a
,

y
a

q
u
e

e
n

e
l

v
i
d
e
o
c
l
i
p

l
o
s

i
n
t
e
g
r
a
n
t
e
s

d
e

l
a

b
a
n
d
a

s
e

m
u
e
s
t
r
a
n

v
e
s
t
i
d
o
s

c
o
m
o

p
r
i
s
i
o
n
e
r
o
s

d
e

l
o
s

c
a
m
p
o
s

d
e

c
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
ó
n

n
a
z
i
s

y

c
o
n

s
o
g
a
s

e
n

s
u
s

c
u
e
l
l
o
s
.
A
d
e
m
á
s
,

e
n

l
a

s
o
l
a
p
a

d
e

u
n

m
ú
s
i
c
o

h
a
y

u
n
a

e
s
t
r
e
l
l
a

a
m
a
r
i
l
l
a
,

s
i
m
i
l
a
r

a

l
a

q
u
e

t
e
n
í
a
n

q
u
e

l
l
e
v
a
r

l
o
s

j
u
d
í
o
s

b
a
j
o

e
l

r
é
g
i
m
e
n

n
a
z
i
.

<
b
r
>

E
n

p
r
i
m
e
r
a

f
i
l
a

d
e
l

r
o
c
k

|

T
e

a
c
e
r
c
a
m
o
s

h
i
s
t
o
r
i
a
s

d
e

a
r
t
i
s
t
a
s

y

c
a
n
c
i
o
n
e
s

q
u
e

t
e
n
é
s

q
u
e

c
o
n
o
c
e
r
.

T
o
d
o
s

l
o
s

j
u
e
v
e
s
.

E
l

p
r
e
s
i
d
e
n
t
e

d
e
l

C
o
n
s
e
j
o

C
e
n
t
r
a
l

d
e

J
u
d
í
o
s

d
e

A
l
e
m
a
n
i
a
,

J
o
s
e
f

S
c
h
u
s
t
e
r
,

i
n
d
i
c
ó

q
u
e

h
a
y

n
u
m
e
r
o
s
o
s

a
r
t
i
s
t
a
s

q
u
e

t
r
a
t
a
n

c
o
n

e
l

H
o
l
o
c
a
u
s
t
o

e
n

s
u
s

o
b
r
a
s

d
e

a
r
t
e

d
e

u
n
a

m
a
n
e
r
a

d
i
g
n
a
.

»
P
e
r
o

c
u
a
l
q
u
i
e
r
a

q
u
e

a
b
u
s
a

d
e
l

H
o
l
o
c
a
u
s
t
o

c
o
n

p
r
o
p
ó
s
i
t
o
s

d
e

m
e
r
c
a
d
e
o

e
s

r
e
p
r
e
n
s
i
b
l
e

e

i
n
m
o
r
a
l
»
,

d
i
j
o
.

S
i

R
a
m
m
s
t
e
i
n

q
u
i
e
r
e

o
b
t
e
n
e
r

g
a
n
a
n
c
i
a
s

c
o
n

e
l

n
u
e
v
o

v
i
d
e
o

m
u
s
i
c
a
l

a

c
o
s
t
a

d
e
l

H
o
l
o
c
a
u
s
t
o
,

s
e
r
í
a

d
e
s
a
g
r
a
d
a
b
l
e

y

s
e

b
u
r
l
a
r
í
a

d
e

l
o
s

m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
r
s
o
n
a
s

q
u
e

s
u
f
r
i
e
r
o
n

i
n
d
e
s
c
r
i
p
t
i
b
l
e
m
e
n
t
e

d
u
r
a
n
t
e

e
l

H
o
l
o
c
a
u
s
t
o

y

f
u
e
r
o
n

a
s
e
s
i
n
a
d
o
s

d
e

l
a

m
a
n
e
r
a

m
á
s

c
r
u
e
l
,

a
g
r
e
g
ó

S
c
h
u
s
t
e
r
.
 

<
b
r
>

E
l

r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e

d
e
l

G
o
b
i
e
r
n
o

a
l
e
m
á
n

p
a
r
a

l
a

l
u
c
h
a

c
o
n
t
r
a

e
l

a
n
t
i
s
e
m
i
t
i
s
m
o
,

F
e
l
i
x

K
l
e
i
n
,

s
e
ñ
a
l
ó

q
u
e
,

e
n

p
r
i
n
c
i
p
i
o
,

n
o

h
a
y

n
a
d
a

d
e

m
a
l
o

e
n

u
n

a
n
á
l
i
s
i
s

a
r
t
í
s
t
i
c
o

d
e
l

H
o
l
o
c
a
u
s
t
o
.

»
P
e
r
o

s
i

e
l

v
i
d
e
o

f
u
e

c
r
e
a
d
o

s
ó
l
o

p
a
r
a

p
r
o
v
o
c
a
r

y

p
r
o
m
o
v
e
r

v
e
n
t
a
s

c
o
n

e
l

f
i
n

d
e

e
s
c
a
n
d
a
l
i
z
a
r

y

a
t
r
a
e
r

l
a

a
t
e
n
c
i
ó
n
,

e
n
t
o
n
c
e
s

s
e

t
r
a
s
p
a
s
a

u
n
a

l
í
n
e
a

r
o
j
a
»
,

r
e
m
a
r
c
ó
.
Y

a
ñ
a
d
i
ó
:


E
s
o

s
e
r
í
a

u
n
a

e
x
p
l
o
t
a
c
i
ó
n

d
e

m
a
l

g
u
s
t
o

d
e

l
a

l
i
b
e
r
t
a
d

a
r
t
í
s
t
i
c
a
.

H
a
y

q
u
e

e
s
p
e
r
a
r

y

v
e
r

l
o

q
u
e

l
a

b
a
n
d
a

h
a

g
r
a
b
a
d
o

e
n

s
u

n
u
e
v
o

á
l
b
u
m

.
D
i
b
u
j
a
n
d
o

l
o

q
u
e

p
a
r
e
c
e

u
n

m
u
n
d
o

d
e

l
o

m
á
s

a
p
o
c
a
l
í
p
t
i
c
o
,

e
n


D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

t
a
m
b
i
é
n

p
u
e
d
e
n

v
e
r
s
e

a

s
o
l
d
a
d
o
s

r
o
m
a
n
o
s
,

a
s
t
r
o
n
a
u
t
a
s

y

p
r
e
s
i
d
i
a
r
i
o
s
.
E
s
t
e

t
e
m
a
,

q
u
e

p
a
r
e
c
e

i
n
c
l
u
i
r

u
n
a

f
u
r
i
b
u
n
d
a

c
r
í
t
i
c
a

c
o
n
t
r
a

e
l

p
a
í
s

n
a
t
a
l

d
e
l

g
r
u
p
o
,

e
s

e
l

p
r
i
m
e
r

a
d
e
l
a
n
t
o

d
e

t
o
d
o

u
n

n
u
e
v
o

á
l
b
u
m

q
u
e

s
e

l
l
a
m
a
r
á

s
e
n
c
i
l
l
a
m
e
n
t
e

R
a
m
m
s
t
e
i
n

y

q
u
e

l
l
e
g
a
r
á

e
l

p
r
ó
x
i
m
o

1
7

d
e

m
a
y
o
.
L
a

b
a
n
d
a

p
r
e
s
e
n
t
a
r
á

e
s
t
e

n
u
e
v
o

á
l
b
u
m

c
o
n

u
n

ú
n
i
c
o

c
o
n
c
i
e
r
t
o

e
n

E
s
p
a
ñ
a

e
l

p
r
ó
x
i
m
o

1

d
e

j
u
n
i
o

e
n

e
l

e
s
t
a
d
i
o

d
e
l

R
C
D

E
s
p
a
n
y
o
l

d
e

B
a
r
c
e
l
o
n
a
.