Noticias

Juan Guaidó denunció que secuestraron a su jefe de despacho – 21/03/2019

<
i
m
g

s
r
c
=
»
h
t
t
p
s
:
/
/
i
m
a
g
e
s
.
c
l
a
r
i
n
.
c
o
m
/
2
0
1
9
/
0
3
/
1
1
/
X
a
e
5
z
z
N
A
h
_
6
0
0
x
3
3
8
_
_
1
.
j
p
g
»

/
>
<
b
r
>

L
a

p
o
l
i
c
í
a

p
o
l
í
t
i
c
a

d
e

V
e
n
e
z
u
e
l
a

a
l
l
a
n
ó

e
n

l
a

m
a
d
r
u
g
a
d
a

d
e
l

j
u
e
v
e
s

l
a
s

r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
s

d
e

d
o
s

c
o
l
a
b
o
r
a
d
o
r
e
s

c
e
r
c
a
n
o
s

d
e
l

j
e
f
e

d
e

l
a

A
s
a
m
b
l
e
a

N
a
c
i
o
n
a
l

y

p
r
e
s
i
d
e
n
t
e

i
n
t
e
r
i
n
o
,

J
u
a
n

G
u
a
i
d
ó
,

e
n

C
a
r
a
c
a
s
.

E
l

j
e
f
e

d
e

d
e
s
p
a
c
h
o

d
e
l

p
r
e
s
i
d
e
n
t
e

d
e
l

C
o
n
g
r
e
s
o
,

R
o
b
e
r
t
o

M
a
r
r
e
r
o
,

f
u
e

d
e
t
e
n
i
d
o

t
r
a
s

e
l

r
e
g
i
s
t
r
o
.
L
a
s

v
i
v
i
e
n
d
a
s

d
e

M
a
r
r
e
r
o

y

d
e
l

d
i
p
u
t
a
d
o

o
p
o
s
i
t
o
r

V
e
r
g
a
r
a
,

q
u
e

s
o
n

v
e
c
i
n
o
s
,

f
u
e
r
o
n

r
e
g
i
s
t
r
a
d
a
s

p
o
r

m
i
e
m
b
r
o
s

d
e
l

S
e
r
v
i
c
i
o

B
o
l
i
v
a
r
i
a
n
o

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a

N
a
c
i
o
n
a
l

(
S
E
B
I
N
)
,

l
a

p
o
l
i
c
í
a

p
o
l
í
t
i
c
a
,

q
u
e

s
e

p
r
e
s
e
n
t
a
r
o
n

e
n

e
l

l
u
g
a
r

e
n

u
n
o
s

d
i
e
z

v
e
h
í
c
u
l
o
s

y

c
o
n

a
r
m
a
s

l
a
r
g
a
s
,

s
e
g
ú
n

i
n
d
i
c
a
r
o
n

a
m
b
o
s

c
o
l
a
b
o
r
a
d
o
r
e
s
.

<
b
r
>

<
b
r
>

<
b
r
>

|

<
b
r
>

<
b
r
>

»
E
n

e
s
t
e

m
o
m
e
n
t
o

e
s
t
á
n

e
n
t
r
a
n
d
o

e
n

c
a
s
a

d
e
l

d
i
p
u
t
a
d
o

V
e
r
g
a
r
a

y

e
n

m
i

c
a
s
a

u
n

g
r
u
p
o

f
u
e
r
t
e

d
e
l

S
E
B
I
N
»
,

d
i
j
o

M
a
r
r
e
r
o

e
n

u
n
a

g
r
a
b
a
c
i
ó
n

t
e
l
e
f
ó
n
i
c
a

e
n

l
a

q
u
e

s
e

e
s
c
u
c
h
a
n

d
e

f
o
n
d
o

f
u
e
r
t
e
s

g
o
l
p
e
s
.

S
e
g
ú
n

l
o
s

o
p
o
s
i
t
o
r
e
s
,

l
o
s

a
g
e
n
t
e
s

d
e
r
r
i
b
a
r
o
n

u
n
a

p
u
e
r
t
a

p
a
r
a

a
c
c
e
d
e
r

a

l
a

v
i
v
i
e
n
d
a
.
»
L
a
m
e
n
t
a
b
l
e
m
e
n
t
e

l
l
e
g
a
r
o
n

a

m
í
.

S
i
g
a
n

e
n

l
a

l
u
c
h
a
.

N
o

s
e

d
e
t
e
n
g
a
n
.

C
u
i
d
e
n

a
l

p
r
e
s
i
d
e
n
t
e
»
,

a
g
r
e
g
ó

M
a
r
r
e
r
o
.
A
l

r
e
c
h
a
z
a
r

e
l

a
l
l
a
n
a
m
i
e
n
t
o

d
e

s
u

v
i
v
i
e
n
d
a
,

V
e
r
g
a
r
a
,

q
u
i
e
n

s
e

d
e
s
e
m
p
e
ñ
a

c
o
m
o

j
e
f
e

d
e

l
a

f
r
a
c
c
i
ó
n

p
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
a

d
e
l

p
a
r
t
i
d
o

V
o
l
u
n
t
a
d

P
o
p
u
l
a
r
,

d
i
j
o

e
n

s
u

c
u
e
n
t
a

d
e

T
w
i
t
t
e
r

q
u
e

d
e
n
u
n
c
i
a
b
a

a
n
t
e

l
a

c
o
m
u
n
i
d
a
d

i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l

e
l

»
a
t
r
o
p
e
l
l
o

d
e
l

r
é
g
i
m
e
n

a
l

v
i
o
l
a
r

m
i

i
n
m
u
n
i
d
a
d

p
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
a
»
.

<
b
r
>

»
E
n

e
s
t
o
s

m
o
m
e
n
t
o
s

l
o
s

m
a
n
t
i
e
n
e
n

s
e
c
u
e
s
t
r
a
d
o
s
»
,

e
x
p
r
e
s
ó

G
u
a
i
d
ó
,

a

q
u
i
e
n

m
á
s

d
e

5
0

p
a
í
s
e
s

r
e
c
o
n
o
c
e
n

c
o
m
o

p
r
e
s
i
d
e
n
t
e

i
n
t
e
r
i
n
o

d
e

V
e
n
e
z
u
e
l
a
,

e
n

s
u

c
u
e
n
t
a

d
e

T
w
i
t
t
e
r

a
l

d
e
n
u
n
c
i
a
r

l
o
s

a
l
l
a
n
a
m
i
e
n
t
o
s
.
E
s
t
a

m
a
d
r
u
g
a
d
a

e
l

r
é
g
i
m
e
n

u
s
u
r
p
a
d
o
r

a
l
l
a
n
ó

i
l
e
g
a
l
m
e
n
t
e

m
i

r
e
s
i
d
e
n
c
i
a

y

l
a

d
e

@
R
O
B
E
R
T
O
M
A
R
R
E
R
O
,

j
e
f
e

d
e

d
e
s
p
a
c
h
o

d
e
l

P
r
e
s
i
d
e
n
t
e

@
j
g
u
a
i
d
o
,

L
O

S
E
C
U
E
S
T
R
A
R
O
N

y

l
e

s
e
m
b
r
a
r
o
n

a
r
m
a
s
.

L
a

l
u
c
h
a

p
o
r

l
a

m
e
j
o
r

V
e
n
e
z
u
e
l
a

c
o
n
t
i
n
u
a
.

E
s
t
e

n
u
e
v
o

a
t
r
o
p
e
l
l
o

n
o
s

d
a

l
a

f
u
e
r
z
a

p
a
r
a

s
e
g
u
i
r

a
d
e
l
a
n
t
e
.

p
i
c
.
t
w
i
t
t
e
r
.
c
o
m
/
Y
7
X
R
A
c
w
V
l
T

S
E
R
G
I
O

V
E
R
G
A
R
A

G
.

(
@
S
e
r
g
i
o
V
e
r
g
a
r
a
G
)

M
a
r
c
h

2
1
,

2
0
1
9

M
a
r
r
e
r
o

y

V
e
r
g
a
r
a

a
c
o
m
p
a
ñ
a
r
o
n

a

G
u
a
r
d
ó

d
u
r
a
n
t
e

u
n
a

g
i
r
a

p
o
r

S
u
d
a
m
é
r
i
c
a

a

f
i
n
a
l
e
s

d
e

f
e
b
r
e
r
o
.

<
s
c
r
i
p
t

a
s
y
n
c

s
r
c
=
»
h
t
t
p
s
:
/
/
p
l
a
t
f
o
r
m
.
t
w
i
t
t
e
r
.
c
o
m
/
w
i
d
g
e
t
s
.
j
s
»

c
h
a
r
s
e
t
=
»
u
t
f

8
»
>
<
/
s
c
r
i
p
t
>